کادر آموزشی و اجرایی


کادر آموزشی و اجرایی

کادر اجرایی

آقای غلامرضا اسماعیلی

آقای غلامرضا اسماعیلی

معاون انضباطی و اجرایی

آقای عارف دارائی

آقای عارف دارائی

مسئول IT و رسانه

کادر آموزشی

آقای حمیدرضا صالحی

آقای حمیدرضا صالحی

مشاور و مسئول پایه دوازدهم

آقای رضا ملکان پور

آقای رضا ملکان پور

مشاور و مسئول پایه یازدهم

آقای کاوه رضایی

آقای کاوه رضایی

مشاور و مسئول پایه دهم